PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

Firma Auto Serwis Piotr Makowski realizuje projekt na wdrożenie strategii CSR współfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii CSR w firmie Auto Serwis Piotr Makowski”

Zakres i cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przez co rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. W ramach realizacji projektu przewidziane jest opracowanie i wdrożenie strategii CSR, wdrożenie polityki personalnej, analiza wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, opracowanie planu wolontariatu oraz zakup i montaż środków trwałych (m.in.: nagrzewnicy olejowej, oświetlenia LED, wyciągu spalin, urządzenia parowego, urządzenia TPMS, zestawu do badania nieszczelności układu oraz czyszczenia układu paliwowego).
Harmonogram realizacji projektu: 13.01.2016 – 31.08.2016 r.
Wartość współfinansowania w CHF: 15 726,61 CHF
Korzyści z realizacji projektu:

1. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w trzech głównych obszarach: środowiska naturalnego, relacji z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowania społecznego.
2. Opracowanie i wdrożenie polityki personalnej w przedsiębiorstwie, pozwalającej na odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi firmy.
3. Umocnienie pozycji firmy na lokalnym i krajowym rynku.
4. Zwiększenie wiarygodności firmy.
5. Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez wprowadzenie systemu szkoleń.
6. Zmniejszenie ryzyka odejścia pracowników do konkurencyjnych firm.
7. Analiza wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz identyfikacja i wprowadzenie możliwie proekologicznych rozwiązań.
8. Zmniejszenie poboru energii oraz wody przez przedsiębiorstwo w wyniku zakupu środków trwałych przyjaznych dla środowiska. Zmniejszy się stopień oddziaływania na zasoby naturalne, co wpłynie korzystnie na budżet firmy.
9. Poprawa warunków i komfortu pracy personelu.
10. Wprowadzenie wolontariatu pracowniczego, który zwiększy zaangażowanie i wiedzę pracowników na temat problemów społecznych oraz polepszy wizerunek przedsiębiorstwa.
11. Wzrost komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, który przekładać będzie się w bezpośredni sposób na jakość pracy pracowników.
12. Opracowanie systemu raportowania umożliwiającego śledzenie postępów we wdrażaniu strategii CSR.
13. Poprawa standardów dotyczących obsługi klientów powodująca zwiększenie ich zaufania w stosunku do przedsiębiorstwa.
14. Dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do potrzeb pracowników i klientów.
15. Podniesienie standardu oferowanych usług w wyniku zakupu nowych środków trwałych finansowanych w ramach projektu.
16. Wprowadzenie nowych usług, zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa na lokalnym rynku.

Menu